Praktijk Eline van der Wal vindt het belangrijk om jouw privacy te waarborgen en heeft daarom een privacy verklaring opgesteld die voldoet aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder kun je de privacyverklaring lezen.

Privacyverklaring Praktijk Eline van der Wal

Praktijk Eline van der Wal, gevestigd aan Westerweg 14, 1815DE Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://praktijkelinevanderwal.nl
Westerweg 14
1815DE Alkmaar
06-12200507

E.M. van der Wal is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Eline van der Wal. Zij is te bereiken via info@praktijkelinevanderwal.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Eline van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Eline van der Wal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Praktijk Eline van der Wal verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Eline van der Wal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegeven: financiële administratie
Betreft: naam, factuuradres (e-mail) en bankgegevens

Grondslag: wettelijke verplichting
Bewaartermijn: 7 jaar

Gegevens: facturatie
Betreft: naam, e-mailadres, betalingsgegevens

Grondslag: uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: 7 jaar

Gegevens: benodigde gegevens om de dienst te kunnen verlenen
Betreft: naam, telefoonnummer, e-mailadres, dossier

Grondslag: uitvoering overeenkomst
Bewaartermijn: maximaal 1 jaar na levering van de dienst

Gegevens: nieuwsbrief
Betreft: naam, e-mailadres

Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Gegevens: plaatsen van reviews
Betreft: naam, e-mailadres, reviewtekst

Grondslag: ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: zo lang als nodig is voor dit doeleinde

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijkelinevanderwal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Eline van der Wal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Eline van der Wal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Eline van der Wal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Eline van der Wal gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen, u kunt hiertoe een verzoek tot inzage doen. Mocht u veranderingen willen aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek dan kunt u hiertoe een verzoek doen bij Praktijk Eline van der Wal. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijkelinevanderwal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Praktijk Eline van der Wal zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Praktijk Eline van der Wal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Eline van der Wal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@praktijkelinevanderwal.nl